Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt er dan toch over ons allerlei levensmoeite, zoo zullen wij ons nietemin in die Gods hand veilig weten, ook al begrijpen wij een Godsbestuur niet, dat aan ons kortzichtig verstand telkens het zwijgen oplegt.

Ik zeg niet, dat dit gemakkelijk is. Ik zeg, dat dit onvoorwaardelijk vertrouwen alleen door Gods genade bij ons mogelijk is. En toch, de roepstem daartoe komt in dezen tijd met onmiskenbaren nadruk tot ons. Aan den aanvang van onzen tekst staan de indrukwekkende woorden: „niemand kan tweeheeren dienen". Bij onze tegenwoordige arbeidsverhoudingen gaat dat wèl. Iemand kan heel gemakkelijk een gedeelte van den dag in dienst van den een, een ander gedeelte van den dag in den dienst van een ander zijn. Maar bij den slaaf der oudheid, die het volstrekte eigendom was van zijn meester, kon dat niet. Indien, gelijk soms voorkwam, twee meesters elkander zijn bezit betwistten, was daarvan alleen het gevolg, dat de slaaf den eenen meester erkende en gehoorzaamde en den anderen achterstelde en aan diens bevelen zich niet stoorde. Welnu: God dienen en den Mammon, het geld, het aardsche goed, dat gaat niet, zegt Jezus. Velen oordeelen, dat het wèl gaat. Zij trachten te leven in een vergelijk tusschen godsdienst en gelddienst. God krijgt van hen hun kerkgang, hun bijbellezen, hun vormelijke gebeden, hun uiterlijk fatsoenlijk leven, hun bijdragen voor wat zij noemen „den arbeid in zijn Koninkrijk '. Maar overigens en meerendeels gaat het hun in het leven om aardsche goederen en stoffelijke welvaart en tijdelijken voorspoed. Daar ligt het zwaartepunt van hun leven, in „al deze dingen", al willen zij daarnevens ook nog godsdienstig zijn. Zoo wanen velen, die zich Christenen noemen, dat het zelfs gemakkelijk gaat om God te dienen èn den Mammon. Doch Jezus zegt zeer beslist, dat het niet gaat: „Gij kunt niet God dienen en den Mammon". En Hij schakelt juist aan deze betuiging zijn woord over het bezorgd-zijn vast.

Verzuimen wij niet om op dit verband te letten! Immers hier ontdekt Jezus ons den diepsten wortel van onze bezorgdheid. De lichtlooze oogen van vele Christenen zien het

Sluiten