Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordige!), hagchelijken toestand bekommeren; want o, die hemelzoete, die hartverrukkende waarheid, welke de Heer mij aanvankelijk wilde doen kennen, smaken en voorstaan , is mij beter dan goud en zilver, dan gonst en roem bij menschen- Phil. 3:7,8. De Heer is mij en mijner vrouw in onze zorgvolle omstandigheden nog tot hulp en sterkte en schenkt ons het blijmoedig geloofsvertrouwen , dat » het brood zeker en het water gewis zal zijn" voor ons en ons kind.

En op U, den Alwetenden Kenner der harten', beroep ik mij', hoe Gij mij de innige begeerte geschonken hebt, om de U verheerlijkende waarheid te kennen, te onderwijzen en voor te staan uit zucht tot Uwe eer, tot heil van mijne medezondaren en van mijne eigene schuldigeziele. Dank, dank o ontfermend God, dat Gij mij te sterk zijt geworden in den tegenstand, dien mijn aardschgezind en menschenvreezend hart Uwer waarheid bood. Aan U wensch ik verder mijne belangen toe, te vertrouwen. Genade o God! om Jezus zoenbloed voor alle mijne zonden , die ik in dé dagen mijner onkunde en , twijfeling tegen Uwe eer begaan heb. Vergeef de zonde , die ik immer tegen de verschuldigde liefde jegens, mijne medemenschen en mijne, tegenstanders mogt bedreven hebben. Heilig mij genadig in de zalige waarheid, met welke Gij mij onwaardige" hebt willen bestralen. Vergeef den tegenstanders van mij nietig zondaar alles, wat zij om Uwe waarheid tegen mij misdaan hebben. Ach, dat zij allen het heilige licht en de zalige kracht Uwer waarheid in ruime mate mogten ontvangen! Wil Uwe kinderen aangorden , om den goeden strijd des geloofs in liefde, ernst en standvastigheid te strijden. Amen. Gron. Maart 1843. J. H. MAATJES.

BRUKFEILEN.

BI. 2 regel 1, staat: de. volle, werkzame, levende, lees: den vollen , werkzamen , levenden.

BI. 10 regel 16, staat: tot bevordering, lees: tot bewondering.

BI. 33 regel 21, staat: heef tonder, lees: heeft onder.

Sluiten