Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeren noopt, om de opleiding van ziekenverpleegsters ter hand te nemen, blijkt in het belang van zieken en geneesheeren beiden. En juist, omdat dit het geval is, is de vraag naar de opleiding der verpleegsters een zoo gewichtige. In allerlei landen, door de beste, de allereerste krachten, is zij ter hand genomen. Ja, ik aarzel niet het als mijne meening uit te spreken, dat de medische ontwikkeling in een staat, onder meer, zal afhangen van de wijze, waarop de geneesheeren de opleiding hunner verpleegsters hebben weten te regelen."

De rechte methode van opleiding voor ziekenverpleging, en zietdaar wat wij in de derde plaats wenschen op te merken, verbinde van den aanvang af theorie en praktijk. Het scheiden daarvan is ongewenscht, allereerst voor de leerlingverpleegster zelve. De meeste vrouwen zijn er physiek niet op aangelegd, den ganschen dag zich met hoofdwerk bezig te houden. Worden ze daartoe nu toch een tijdlang gedwongen, zoo werkt het vaak weerzin tegen de ziekenverpleging uit. Zij hadden zich daarvan gansch iets anders voorgesteld. Zij verlangen naar de practijk daarvan, en moeten nu niets anders doen dan leeren, en nog eens leeren - waarvan het gevolg is, dat uitnemende krachten soms geheel voor de ziekenverpleging verloren gaan, of ook wel een andere methode van opleiding zoeken. Onze vereeniging althans heeft dit meermalen ondervonden. Maar ook in den proeftijd van de leerlingverpleegster, kan het ten slotte feitelijk alleen aan het ziekbed blijken, of zij zoo straks geschikt zal wezen voor haar taak. Wij behoeven het niet met zooveel woorden te verzekeren, dat een leerlingverpleegster, die zonder eenige moeite studeert, daarom nog niet altoos voor de praktijk der ziekenverpleging geschikt is. Theorie alleen te onderwijzen, vooral bij de krankenverzorging, heeft er dan ook iets van, iemand te leeren zwemmen uit een zwemboekje, terwijl leermeester en leerling op den kant van het water blijven staan. Zoo goed als alle inrichtingen tot opleiding voor ziekenverpleging, zoowel in het binnen- als buitenland, vereenigen dan ook theorie en practijk. ,/Het ligt immers voor de hand, dat voor de leerlingverpleegster, theoretisch onderwijs alleen belang kan hebben (zegt Dr. W.) als het met practisch onderwijs kan gepaard gaan." En verder: „Het hoe te handelen leert men aan het ziekbed, het waarom op de theoretische

Sluiten