Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Thans nog het een en ander over zaken, en wel in de eerste plaats omtrent het recht begrip der uitdrukking: onderwerping van den staat aan God. Wat Dr. Kuyper hierover nader in het midden brengt, heeft mij verrast, omdat het mij deed ontwaren, dat hij in zijn vlugschrift een ander standpunt inneemt — ik wil niet zeggen, dan in zijne rede op de deputatenvergadering; maar dan ik meende dat hij in die rede innam. Laat ons echter vooraf het vraagpunt duidelijk stellen, en zoodoende waken tegen misverstand en begripsverwarring.

Onderwerping van den staat aan God wordt door mij _ behoef ik het te zeggen? — niet als een negatief begrip gebruikt; niet in dien zin, dat de staat zich moet onthouden van daden van verzet tegen God en godsdienst, van openbare verklaringen, waardoor hij toont het bestaan van God niet te erkennen, van achteruitzetting of vervolging van hen, die hun geloof aan God openlijk belijden. Ik hecht aan deze uitdrukking een positieve beteekenis, zij vertegenwoordigt voor mij een beginsel, dat praktische gevolgen met zich brengt.

Onderwerping van den staat aan God beteekent dit. dat de Staat, het volk in zijn geheel, zijne wetgeving en zijn bestuur moet inrichten geheel overeenkomstig door God gegeven voorschriften. Om dit te kunnen doen, moet in de eerste plaats zeker en ontwijfelbaar voor

Sluiten