is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch kan en moet het geloof zich boven een dergelijke uitspraak verheffen. De geschiedenis en de ervaring der gemeente, waarin de woorden en daden des Evangelies zoo menigwerf beproefd zijn gebleken, spreken er boekdeelen tegen. Het is ook wel eens meer beweerd, maar dan niet van degenen, die belijden in Christus den Heer te gelooven. Dat juist is nu het ontroerende en het verbijsterende voor de gemeente. Daarover buigt onze ziele zich neder in het binnenste van ons en daaromtrent is dan ook wel het laatste woord in deze zaak nog niet gesproken.

Laat mij trachten, geliefde Gemeente, iets van de oude blijdschap en het oud vertrouwen met 's Heeren hulpe bij u op te wekken,, door u te wijzen op de zekerheid als de heerlijkheid en het doel der Evangelieverkondiging.

Wij sluiten ons met onzen tekst daartoe aan bij de uitspraak van een der eerste Evangelietolken. Lukas' overtuiging is de volkomen zek.erheid des Evangelies. Immers hij" spreekt er van als van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben.')

Hij kende dat Evangelie uit de prediking der mannen, « die van den beginne zeiven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn».2)

Hij weet van vele al of niet geslaagde pogingen, om daarvan een verhaal samen te stellen, pogingen, waarvan de vruchten wel grootendeels voor ons zijn verloren

1) Lukas I : 1.

2) Vs. 2.