is toegevoegd aan uw favorieten.

"Onvereffenbare verschilpunten", wederlegd en vereffend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar verschilpunt», neen dat is een bewijs van de groote lankmoedigheid Gods jegens den kleingeloovigen, den wankelmoedigen mensch. Israël wil zelfs de herhaalde belofte niet meer aannemen (Ex. VI : 8). Mozes maakt uit moedeloosheid en kleingeloof opnienw tegenwerpingen (Ys 11 en29) maar toch zal de Heere, ondanks de ongeloovigheid van zijn volk, en ondanks de uitvluchten van zijn dienstknecht Zijn verbond gedenken, en Hij zendt Mozes en Aaron weder naar Pharao, voor de tweede maal, en in des Heeren kracht zal hij gaan, de zwakke, de kleingeloovige, de wankelmoedige Mozes, immers «toen zeide de Ileere tot Mozes: Zie, ik heb U tot een God (jezet over Pharao; en Aaron, Uw broeder zal Uw profeet zijn» (Ex. VII : 1).

Over het «Verder» en «en» zei ik te voren het een en ander reeds, dat hier ook geldeu kan.

Beter was misschien geweest, als hfdst. VI begonnen was een Vers vroeger, dus dat Vers 24 van hfdst. V Vers I van hfdst. VI was geworden, maar de indeeling in hoofdstukken en verzen is niet van de Bijbelschrijvers afkomstig, dus Mozes heeft hier geen schuld. Neen «men heeft hier kennelijk met een andere bron en een andere voorstelling» niet te doen, doch ook hier schittert iets door van de grootheid Gods; maar wij, kleine menschen, zijn zoo klein, dat wij de grootheid niet opmerken.

«Volgens Ex. XXVIII vlgg. zijn Aaron en zijn zonen de eenige wettige priesters. De Levieten zijn afgezonderd tot den dienst van het heiligdom, maar ze zijn beslist uitgesloten van het priesterschap zelf. Vgl. Num. XVI: 9 en 10 («Zoekt gij nu ook het priesterschap») en XVIII: '1—7 Volgens Deuterononium X heeft Jehova den geheelen