is toegevoegd aan uw favorieten.

Een wereldtaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende in den loop der tijden uitgedachte systemen en het concurreeren van eenige veel verbeterde op het oogenblik, wel eens worden aangehaald als bewijs voor de onbereikbaarheid van het bedoelde Ideaal, wie dieper ziet en zich laat leeren door de geschiedenis, zal daar integendeel met evenveel recht de gevolgtrekking uit mogen maken, dat de invoering der ééne definitieve I. T. misschien al in de naaste toekomst mag worden tegemoet gezien.

Zooals toch de mensch in den loop der historie eerst de voet van de schaats voorzag; zich vervolgens van wielen bediende, om zich beter en langer dan met de eigen daarvoor bestemde organen te kunnen voortbewegen; zooals hij nu in zijn schepen niet alleen meer in 't water zwemmen kan als de visschen, maar zelfs in 't luchtruim zweven en vliegen als de vogels en met zijn kunstmatige beweegkracht de snelste dieren voorbijstreeft, zoo staat nu bijna gelijktijdig met de eindelijk bereikte heerschappij in het laatste gebied der stoffelijke natuur, het oogenblik aan te breken, dat hij zich ook bij het inkleeden, huisvesten en vervoeren zijner gedachten van kunstmatige hulpmiddelen zal vermogen te bedienen, die bij een goed gebruik voor de natuurlijke niet zullen behoeven onder te doen, integendeel evenals op alle andere terreinen in menig opzicht zullen blijken deze misschien

verre te overtreffen.

En terwijl nu deze vergelijking met de geschiedenis op andere terreinen van menschelijke scheppingsmacht voorde mogelijkheid pleit, daar wordt dit door het eenparig getuigenis van bijna alle tot dusverre uitgedachte en toegepaste kunsttaalsystemen slechts toegelicht en bevestigd.

Voor Volapük en Idiom Neutral, voor Universal zoowel als voor Esperanto en Ido zijn immers verschillende uitingen van onverdacht wetenschappelijke mannen aan te halen, die van de betrekkelijke bruikbaarheid van die alle als schrijftaal, bij oorspronkelijke zoowel als vertaalde stukken, van de beide laatste evenzeer als spreektaal, uit

ervaring getuigen.

Noemen wij hier slechts een vijftal systemen, men weet, dat ze bij tientallen zijn te tellen, de projecten, die in den loop der tijden al zijn voorgesteld geworden.

Het is niet te verwonderen, dat dit bij den oppervlakkigen toe-