is toegevoegd aan je favorieten.

Een wereldtaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwer nu juist geen vertrouwen in de gansche beweging heeft vermogen te verwekken.

En toch kunnen al die voorgestelde systemen voor wie dieper ziet, vooreerst als evenzoovele bewijzen gelden, zoowel voor de altijd gevoelde behoefte, als voor de erkenning, dat daarin door één der historische talen niet voldoende kan worden voorzien. Maar wanneer daar bovendien aan mag worden toegevoegd, dat het prijsgeven van één systeem bijna altijd gepaard ging met het meer overtuigd aanhanger worden van een later verbeterd project, dan gevoelt men, dat uit de geschiedenis dezer mislukkingen met evenveel recht zelfs tot het nabijzijn van de officiëele invoering der definitieve I. T. mag worden besloten.

Waarom daarvoor nog geen der tot dusverre aangeboden systemen geschikt bleek f

Het behoeft geen betoog, dat er in een bestek als van deze bladzijden geen sprake kan zijn van een noemen zelfs maar van al die verschillende systemen met hunne onderscheiden methoden, waarmee zij getracht hebben aan de voorwaarden voor een I. T. te voldoen.

Wanneer wij ons echter rekenschap geven van de eischen, waaraan zulk een Internationaal gedachtenverkeersmiddel zal hebben te beantwoorden, dan valt het niet moeilijk met ettelijke grepen uit de geschiedenis dier systemen de verklaring te geven, waarom wij nog altijd op de officiëele invoering der definitieve I. T. hebben te wachten.

Bij die invoering der I. T. toch komt het er niet alleen op aan, of een project onder een kleinen kring van menschen voor bepaalde doeleinden kan worden toegepast, maar dan is de eisch te stellen, dat het zich praktisch bruikbaar heeft bewezen voor eigenlijk alle denkbare terreinen van het geheele I.-leven.

Als men zich dat goed indenkt, is het waarlijk niet te verwonderen, dat er eerst heel wat pogingen moesten falen, aleer de gewoonlijk door enkelen uitgedachte systemen tot die volmaking werden gebracht, dat ze voor ernstige mededinging in aanmerking konden komen.

Opnieuw kan hier een blik op het parallele gebied van het stoffelijke verkeer, merkwaardige aanwijzingen geven.