is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatscourant" verscheen aan den vooravond van dezen gedenkwaardigen dag de volgende proclamatie:

Landgenooten!

De taak, die Mij in 1890 werd toevertrouwd, is weldra geëindigd. Mij valt het onwaardeerbaar voorrecht ten deel, Mijne beminde Dochter den leeftijd te zien bereiken, waarop Zij naar het voorschrift der Grondwet tot de regeering wordt geroepen. In dagen van smart en rouw trad Ik op als Regentes van het Koninkrijk, thans schaart zich het geheele Volk in vreugde om den troon zijner Koningin. God heeft Mij in deze jaren gesteund, Mijn dierbaarste wensch is vervuld.

Aan allen, die Mij met raad en daad hebben ter zijde gestaan en die Mij gesteund hebben door hunne liefde en gehechtheid, breng Ik Mijnen dank.

Moge het ons Land met zijne Bezittingen en Koloniën onder de regeering van Koningin WILHELMINA wel gaan! Het zij groot in alles, waarin ook een klein volk groot kan zijn!

Ik treed af van de hooge plaats, die Ik in ons Staatswezen heb bekleed, met den diepgevoelden wensch, dat op Koningin en Volk te zamen, door de nauwste banden vereenigd, Gods zegen blijve rusten.

Gedaan te 's Gcavenhage, op heden den 30sten Augustus 1898.

EMMA.

Nog eens: de jongens en meisjes, die dit boekje lezen, zullen nog wel niet veel belangstelling hebben voor regeeringszaken en staatsstukken, hoe gewichtig ook.

Maar dit „staatsstuk" zullen zij wel willen lezen en ... . zij zullen 't begrijpen ook.

In deze proclamatie van Koningin Emma beluistert men den toon, geweld uit 't hart van een overgelukkige moeder.

„Mijn dierbaarste wensch is vervuld

Dat beteekert: ik heb mijn taak volbracht; ik kan nu terugtreden; mijn plaats zal nu door een ander worden ingenomen.