is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoofdlijnen der paedagogiek van Dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de paedagogiek is het van het hoogste belang te weten, welke de oorsprong, het wezen en de bestemming van den mensch is. Maar deze voor de paedagogiek hoogst belangrijke kennis kan uit ervaring en geschiedenis niet of slechts onvoldoende worden verkregen. Indien wij hiervan iets willen te weten komen, dan moeten wij bij de religie en ethiek, bij de theologie en philosophie ter schole gaan." De paedagogiek brengt dan ook zelf eigenlijk geen stof mee, maar ontleent ze aan de genoemde vakken en aan physiologie, psychologie en sociologie. Zij organiseert die stof voor een bepaald doel, om af te leiden welke het beginsel, de methode en het doel der opvoeding behoort te zijn. En als zoodanig is ze een wetenschap. Geeft zij aan, hoe die theorie der opvoeding moet toegepast worden, dan „neemt zij het karakter aan van een kunst".

Als dit nu het karakter der paedagogiek is, spreekt het vanzelf, dat de Christelijke religie voor haar van groote beteekenis is. Als we de dingen bezien bij het licht van Gods Woord, dan zien we ze, gelijk ze waarlijk zijn. En daarom zegt de Christelijke .paedagogiek, „wat :naar des Heeren Woord de mensch is, welke bestemming hij heeft, en hoe hij daarheen geleid kan worden".