is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoofdlijnen der paedagogiek van Dr. Herman Bavinck, met critische beschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier nam Dr. Bavinck positie, voornamelijk tegen een evolutionistische natuurbeschouwing en een socialistische maatschappijleer.

Daartegenover stelt Dr. Bavinck den mensch in betrekking tot God, uit Wien ook natuur en menschenwereld is. Dat is zijn centrale relatie en daaruit vloeien de andere voort. De mensch is schepsel Gods, is geschapen als beeld Gods, is door de zonde verdorven, wordt door de algemeene genade voor 't ergste bewaard, door de bizondere in beginsel hersteld. De natuur is het werk van zijn Vader, de medemenschen zijn

zonen van hetzelfde gezin.

Natuurlijk eischt dit uitwerking in een wijsgeerige anthropologie, waarmee ook Dr. Bavinck niet klaar was. In t bizonder hoe de relatie van den mensch tot God in harmonisch verband is te brengen met de relatie tot het schepsel, waartoe ook de verhouding tusschen religie en aardsche cultuur behoort, is van ouds een moeilijk probleem. Maar dit verandert niets aan 't wezen der zaak en aan de taak, die voor het onderzoek is gesteld. Het is ook niet de taak der paedagogiek, hier zelfstandig te werk te gaan.

Vraagt men dus naar de centrale relaties van den mensch, dan stelt men hem in betrekking, met wat men als wezen der werkelijkheid denkt. Maar behalve dat kent men aan deze relaties ook een waarde toe. Men kan b.v. letten op de heerschappij van den mensch over de natuur, waardoor hij steeds meer van haar goederen geniet. Men kan denken aan de voortschrijdende ordening in de maatschappij, waardoor niet alleen de natuur beter wordt bedwongen, maar ook haar gaveu aan meerderen ten nutte komen. Men kan acht slaan op het voortschrijden van 't inzicht in de wetenschap, het genot der kunst, de ideëele gebondenheid aan recht en moraal, enz. Er komt hier een rangschikking in de waarde der relaties, en daarmee het stellen van een ideaal voor den mensch. Ook dit hebben alle richtingen in de opvoedkunde gemeen. Ook hier is een strijd der levensbeschouwingen, die eveneens wetenschappelijke bearbeiding vraagt.

Hier is het punt, waar de bespreking van het doel der op-