is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeërlei zedewet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch ik ga vorder.

A Cl T

* öa vuruer.

zi::t^zsv° Pr°5tit"tie --

». twee medici de HH Dr „f,""™" fetu„dige J- Menno Huizinga, beide I-j ' Hermai"cles en Dr. en beide met ons arbeidende ' T' geneesku"dige raden den Hoogleeraar het recht deze'h ^ Wi& êeeft k aren? Wie geeft hem het recht T" te ver"

•I- Dr.Poster, indertijd presideÏ ' °m ,bui^landsc^ medici genootschap, die in het Engel»!Eri'!ol,e »<*««he "nze beginselen verdedigde I Che.Pflement "er krachtig

<!»» zich zei ven ? WL fee* , '*^def

te Kopenhagen „T,zfntS, '' °m D' C"™S

Dr. Eirkbeck Nevins te Live™'™ e?d'e°. °P ^ Punt' gegeven Medici «9° Jarenlang uil.

geheel. Société de ,Zt'. 7 "'" ia

'lak tegen de AcadettT*'T>' die 'Prak, eenvoudig op aijde te ^tten." eC"" ™0t °n' uit-

"i Engeland, die in' h"'Pari"8 °P d" libera|en

zoekingen overwinning on "" Jarenl,nge «"Jer-

beelden hebben behaafd f '' ™7 onze denkdl'e na zeer omstandio-e '• ° °f 6 *ta,laansche Regeering deels i„ onzen zin beslist Teeft?" ^ deskundigen grooten-

soonlijk^rgufd^'n zjnëfnaa **" I?SSeI,t,*n perer maar één ding is, waardon °Veral medetedeelen, dat

nl" er niet aan te doen; a]s Dr Do k^'i Z'ch.kan vriJwaren,

keer maar) sedert jaren h i, 7'!. °0t ^niet een enkelen z'°h uitliet; als Prof ^ de,1Jk in denzelfden geest

%eHng ee„\a p« opsfeM ,;M' ^ »»'•

Jeerd wordt, „dat 3 ' 7**1'1" onder anderen gevan de Regeering om te" w t ^'' "°Ch de P^chfis waaraan het individu zich „! ! t6ge" 66116 besmetting,

en dat het argument van het ' " ^"uW,UekeüriS blootstelt»;

geen krachtpee ft omda 7 ^ ^ b^men ' °mdat "dle Seval^ te weinig i„ getal'