is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeërlei zedewet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen aan uw eigen tirannieke driften en despotische lusten Gaat, haalt er de wetenschap bij, om uw eigen slapheid en gemis aan veerkracht goed te praten; verkracht die wetenschap ook gelijk gij de vrouwen doet. Schiller verweet u reeds, dat gij die wetenschap van een godin tot een melkgevende koe had gemaakt, wat zou hij thans zeggen? Wat anders dan dit: gij maakt er een publieke vrouw van, die uw onbetoomde — maar zeer goed betembare — driften moet bevredigen.

Welk een val voor deze hemelsche godin, zich tot zulk een dienst te laten gebruiken !

III.

Naschrift.

Nauwelijks was het tweede artikel van den Heer v. O. d. M. verschenen, of het Handelsblad nam het over en zette daarboven den sprekenden titel:

„Een verstandig woord."

Met deze korte en gunstige kritiek kan de Hoogleeraar tevreden zijn. Voor ons is zij een nieuw bewijs van de noodzakelijkheid om een Congres te houden. Immers wij kunnen daaruit zien , wat een deftig Amsterdamsch blad verstandig durft noemen.

Verstandig vindt het Handelsblad: aan den jongen man de les te prediken, dat zijn aanstaande bruid geen recht heeft zich te beklagen, als zij later hoort, dat hij zich met de walgelijkste vrouwen heeft opgehouden.

Verstandig acht het Handelsblad, dat een Hoogleeraar met zulk een leer de zedelijke begrippen ondermijnt en het blad zelf helpt mede om die leer te verspreiden.

Verstandig is het volgens het Handelsblad den geheelen Amsterdamschen Gemeenteraad van 30 jaren herwaarts en langer een slag in het aangezicht te geven, als had hij niets gedaan dan de vreeselijkste ziekte bevorderen en