is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generale Synode aangewezen, benoemd. De Vereeniging moet daarin berusten en de Hoogleeraren moeten daarin berusten, en de benoemde wordt aangesteld ook!

Worden dan de Hoogleeraren geheel miskend? Dat niet. Zij geven prae-advies. Zij maken geen voordracht, waaraan de Kerken gebonden zijn, maar komen met hunne zeer gewaardeerde raadgeving. Meer niet. Die raadgeving beteekent veel, doch verbindt tot niets.

Mij dunkt, het verschil in dit hoogst belangrijke artikel, vat ieder. De Kerken benoemen, en zijn in die benoeming geheel vrij; dat is de inhoud van het voorstelBos, in overeenstemming met art. 1 ervan.

Zóó wordt de hoogheid en het recht der Kerk van Christus gehandhaafd zonder den Universitairen vorm te na te komen!

>

Aet. 6.

Voorstel-Bavinck. Voorstel-Bos.

De Hoogleeraren in de Theo- (Het ingediende.)

logie onderteekenen de Formu- De Hoogleeraren in de The-

lieren van Eenigheid volgens ologie onderteekenen, mede ter

een door de Kerken daarvoor voldoening aan het bedoelde

vast te stellen formulier, en in Art. 1 van het reglement

ontvangen van de Kerken vrij- voor de Vrije Universiteit, de

heid, om bij hunne benoeming Formulieren van Eenigheid, vol-

tot lloogleeraar in de Theolo- gens een door de Kerken daar-

gische Faculteit de verklaring voor vastgesteld formulier,

te onderteekenen , dat zij liet (Het ge wij z igde.)

in artikel 2 van de statuten De Hoogleeraren in de The-

der Vereeniging voor Hooger ologie onderteekenen de For-

Ondenvijs aangegeven stand- muiieren van Eenigheid volgens

punt aanvaarden; met dien een door de Kerken daarvoor

verstande, dat, naar het oor- vastgesteld formulier en zijn

deel der Generale Synode, voor vrijgesteld van de ondei'tee-

de Hoogleeraren in de Theo- kening van Art. 2 der statu-

logie deze verklaring hetzelfde ten van de Vereeniging voor

inhoudt als hetgeen in de on- Hooger Onderwijs.