is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derteekening van de Formulieren van Eenheid van hen door de Kerken wordt geëischt, en dat bij eventueel verschil over de al of niet naleving van genoemd artikel 2 der statuten voor hen door de Generale Synode alleen wordt beslist.

Ter verklaring diene, dat art. 2 van de statuten der Vereeniging voor Hooger Onderwijs luidt:

„De Vereeniging staat voor alle onderwijs dat in hare scholen gegeven wordt geheel en uitsluitend op den grondslag der Gereformeerde beginselen, en erkent mitsdien als grondslag voor het onderwijs in de Godgeleerdheid de drie Formulieren van Eenigheid, gelijk die in den jare 1619 door de Nationale Synode van Dordrecht voor de Nederlandsche Gereformeerde Kerken zijn vastgesteld; een zoodanig gezag daaraan hechtende als genoemde Synode, blijkens hare eigene handelwijze en hare acteri, aan de belijdenisschriften der Nederlandsche Gereformeerde Kerken heeft toegekend."

Art. 1 van de Instructie voor de Hoogleeraren luidt: „De hoofdregel, waarnaar alle Hoogleeraren zich bij hun onderwijs te richten hebben, is omschreven in art. 2 van de statuten."

„Niemand kan als Hoogleeraar optreden, dan na onderteekening der verklaring, dat hij, voor zooveel zijn onderwijs daarbij betrokken is, het in genoemd artikel 2 aangegeven standpunt aanvaardt."

Wat dat artikel der Statuten, waaraan de Hoogleeraren gebonden zijn, eigenlijk inhoudt, is moeielijk te zeggen, omdat niemand weet, wat „Gereformeerde beginselen" zijn. Zij moeten nog gevonden worden, zeggen de Hoogleeraren; en leden van een Jongelings-Vereeniging spelen reeds met die Gereformeerde beginselen, alsof ze opgetast lagen. Zij zijn wat anders dan de Formulieren van