is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarover de Vereeniging alle zeggenschap heeft en behoudt. En, hoe dringend noodig is die uitbreiding niet! Dat geld kwam dan in hare kas, en zij kon er mee doen wat zij wilde. Doch de Kerken hadden daarmee niets van doen. Geen cent kwam ervan in de kas, bestemd voor de opleiding. Het gevaar dat anders dreigt, zou daardoor voor de Kerken afgewend zijn.

Die kwestie moet men niet licht achten. Het Lager Onderwijs ontvangt reeds staats-subsidie. Het ligt dus voor de hand, dat ook voor het Hooger Onderwijs (Gymnasia en Universiteiten) aan de vrije inrichtingen steun zal aangeboden worden. Die stroom is niet te keeren, al verklaren ook enkelen er zich tegen. Zal de Vrije Universiteit tot behoorlijke ontwikkeling komen, is die steun niet te versmaden. Door gelden uit onze kringen alleen komen wij niet waar we wezen moeten. Denkt aan de Faculteit der Ld'. :ren en die der Rechten; zij hebben ieder slechts één Pi jfessor. Is 't helaas, haast geen bespotting! En voorts, nog niemand is er voor de Medicijnen en voor de Natuurkunde. Zijn nu de kassen, gelijk in het voorstel-Bos, geheel gescheiden, dan kan de Vereeniging hare Faculteiten er óp krijgen, zonder in moeielijkheden te komen met de Kerken, die geen subsidie van den Staat willen, inzake de opleiding, en in verband hiermee, inzake het onderhoud harer Hoogleeraren.

Daar komt nog iets bij.

Er zijn tal van leden in de Hervormde Kerk, die sympathiseeren met een Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, doch die nu niet meewerken, om de Kerkelijke richting in de Vrije Universiteit. Zij geven geen geld aan een kas, waaruit betaald wordt voor de opleiding tot dienaren des Woords in de Gereformeerde Kerken. Krijgt die opleiding een afzonderlijke kas, geheel gescheiden van de kas der Vereeniging, dan kunnen deze broeders zonder bezwaar aan de kas der Vereeniging geven, wetende dat dat geld niet voor de opleiding, maar uitsluitend besteed wordt voor