Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo slecht bestuurd, dat bedelaars en roovers verontrustend toenamen.

Blz. 248. Hij (Yictor Emanuël I) voerde opnieuw het onderscheid tusschen de standen in; de lijfstraffelijke rechtspleging, de onverdraagzaamheid in het godsdienstige herleefden. De Jezuïeten kregen het onderwijs in handen, verdienstelijke professoren moesten Turijn verlaten, de soldaten van het jaar 1800 werden onder de wapenen geroepen, de schouwburg was alleen toegankelijk voor den adel.

Blz. 249. Plus keerde terug, (in 1849). De lust tot verdere vrijzinnige maatregelen was hem thans vergaan. Hij sloeg integendeel tot een ander uiterste over: binnenkort zuchtten 13000 politieke gevangenen in den kerker; 19000 politieke vluchtelingen zochten een toevluchtsoord in het buitenland.

Blz. 250. Cavour, een man, gloeiende van geestdrift voor Italië's onafhankelijkheid en grootheid, wist

de herziening van te zeer verouderde wetten. Doch na den dood van dezen zachten, eenvoudigen paus kreeg de reactionnaire partij de overhand; de voorrechten van adel en geestelijkheid herleefden; bovendien nam het getal bedelaars en roovers zeer toe.

Blz. 253. De koning (Y.E. I.) beging de fout alles weer te willen herstellen, gelijk het voor den eersten inval der Franschen in 1796 was, zonder eenige verbeteringen over te nemen, onder het vorige bestuur ingevoerd.

Blz. 254. P. keerde terug. Hij verleende nogmaals eene amnestie, doch zag voorgoed af van het invoeren van politieke hervormingen.

Blz. 255. In 1854 werd Cavour minister, die den jeugdigen koning volkomen beheerschte. Hij was

Sluiten