Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsscholen mede te betalen , want de Grondwet schrijft ze voor, en lot de uitvoering belioeft de Regering geld.

De Liefde meent evenwel liet tegendeel: «Van iets dergelijks, zegt hij, wordt echter geen letter in het ontwerp gevonden. Wie van de ■ Staats-school geen gebruik maakt, behoeft er ook niet voor te

• betalen, en kan zijn geld aan eene eigene school besleden.» Is dat niet hoogst billijk en prijzenswaardig? En dan wordt de oprigting van bijzondere scholen geheel en al vrij gelaten •

Ook Hofstede de Groot (in Commissie) wil de Regering door kerkelijke fondsen tot zijn stelsel noopen. «De Hervormde kerk, zegt hij, moet de haar nu reeds toekomende fondsen zelve voor

* kerkelijke einden (dus ook voor kerkelijke school-einden) beste«den ; • — hij wil voortaan geene kerkelijke fondsen aan onderwijzers geven, « tenzij deze als catechiseermeesters hij de Herv. «kerk zijn toegelaten.»

De een, de Liefde, kleeft een geheel vrij stelsel, de laatste een kerkelijk stelsel aan ; doch wij twijfelen of beiden de geheele uitvoerbaarheid, elk van zijn stelsel, weloverwogen hebben. Wij stellen, wat onzes inziens uit de aanneming der Concept-wet noodwendig volgen moet, eene godsdienstloose school: dan zal de Liefde, uit vrije bijdragen, bijzondere scholen gaan stichten, zoo ook Hofstede de Groot (in Commissie) uil kerkelijke en genootschaps-fondsen, en die scholen dan, naast het slaatsloezigl, ook nog onder kerkelijk of synodaal toezigt plaatsen. Zullen met dit laatste dubbele toezigt de Onderwijzers zelf, zullen daarmede ook vele ouders ingenomen zijn, die de sympathie der Synode voor de Groninger leer kennen ? Voor den Groninger Hoogleeraar ware het vermoedelijk zeer wenschelijk.

Maar daarenboven, en dit achlen wij de grootste zwarigheid, zal het vrije stelsel van den een', en het kerkelijk stelsel van den ander zich zóó verre uitstrekken, dat men naast de godsdienstloose Staatsschool ook nog Christelijke armscholen zullen slichten ? Of zullen die bijzondere scholen alleen voor dezulken zijn , die hel voorregt genieten te kunnen betalen; — terwijl men dan de armen aan het verderfelijk stelsel van den Staal prijs geeft? Waar toch zal de talrijke armenklasse onderwijs kunnen erlangen, dan op de Staats-soliolen ? Wat zijn die gebaat met het vrijheidslelsel van de Liefde , — en , wanneer de kerkelijke school den Groninger weg opwil, met hel kerkelijk stelsel van de Groot?

Moeten de armen, moei de talrijke volksklasse, die geen bijzonder onderwijs betalen kan , zich dan met de Slaals-school ,

Sluiten