Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■»naar kinderlijke bevatting en met het oog op den gekruisten Heiland, » Gods zegen afgesmeekt, GWj lof gezongen, (ïorfs Woord uitgelegd, >> Gods wet ingescherpt, Gods leiding met hel vaderland en met de va"derlandsche kerk aangetoond wordt.'

Wie erkent niet dat zulk eene school op gelijke lijn met liet Christelijke huisgezin en de Christelijke kerk en tussclien deze beide in geplaatst, liet sclioone verhand van weleer, tussclien huisgezin, school en kerk herstelt ? Zoo werkt de school ook voor liet Christelijke huisgezin en de kerk heide, of inet één woord voor het Christelijk lenen. Och! rnngt ze, ook in Nederland, weder verwezenlijkt worden, gelijk ik haar, van Nederlandschen oorsprong, in N. Amerika nog allerwege in werking zag! — Waarom werken Hofstede de Groot en de Liefde aan zulk eene Staatsschool niet mede ?

Tot de verwezenlijking van zoodanig eene school moeten medewerken allen, die hunne knieën niet huigen voor de afgoden van liet Romanisme of Liberalisme, maar alleen voor den levenden God, die zien in Christus geopenbaard heeft, en den wensch koesteren, dat ook hunne kinderen eenmaal gelukkige Christenen en daardoor goede burgers worden.

Maar daaraan moeten ook krachtig, en als vrije mannen, medewerken alle Onderwijzers, die de liooge waarde hunner roeping en de Christelijke taak der school beseffen, en vast slaan in de vrijheid, met welke Christus ons heeft vrij gemaakt.

Dan zal ook hun leerling worden opgevoed in de waarheid, in Christelijke waarheid, licht en leven.

Dat sclienke Hij, de Koning der Koningen!

3 April 1856. Bh,

50sten verjaardag van de Schoolwet van 1806.

Sluiten