is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd met haren zuigeling opgelicht en naar Munster gevoerd

De Classis hield terstond na deze gebeurtenissen eene buitengewone vergadering, waarin besloten werd: ')

1 „Dat de afval van zijne Excellentie, den heer graaf, van den Hervormden godsdienst, aan de kerkbesturen in de naburige landen zou bekend gemaakt worden;

2. „Dat een Classicaal zegel in koper zoude gestoken (gegraveerd) worden, verbeeldende het schip, waarin Jezus zich met zijne leerlingen bevond (Matth. 8 : 25) met het opschrift: „Heere behoud! wij vergaan."

3. Dat een brief, uit naam van de geheele Classis, aan de Kleefsche synode zou gezonden worden, met verzoek, om door tusschenkomst der Kleefsche regeeïing, de bescherming van den Keurvorst van Brandenburg voor de Gereformeerde kerk in het graafschap Bentheim in te roepen "

Dit kerkelijk actestuk door Ds. Ovenius geteekend, was opgesteld den 14 Oct. 1668 en werd den 16 Dec. daaraanvolgende, met alle bijbehoorende stukken aan den Keurvorstelijken hofprediker Hondius te Kleef opgezonden.

'1 Men zie het Classicaal protocol op 't jaar 1668 aangehaald door Visch in de noot op pag\ 397 en 198.