is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werktuigen zal het niet belet kunnen worden." Ja, 't is de eerste predikant van Amsterdam, Pieter Gabriel, die, ten zijnen huize in de Engelschesteeg reeds geruimen tijd den Heidelbergschen Catechismus verklaard hebbende, in weerwil van alle tegenkanting en gevaren, als onder het oog en de macht van Amsterdam de eerste Hagegreek in deze onveilige oorden houdt; of had hij niet den ganschen voorafgaanden nacht verborgen gezeten onder een hoop spaanders?

„Dus ghy, Ministers coen!

En swyght tot geen saysoen !

Opbouwt Godts Kercke schoone!

Uw mont sy een trompet,

Om te leeren Godts wet.

Zoo crijght ghy s'levens croone."

Zulk een aanmoediging werd onmiddellijk daarop en steeds luider gehoord, doch het nageslacht van wie aldus zongen, mag wel bedenken, hoe en door wie de Preek in Noord-Holland ingevoerd werd. Jan Arentszoon, men weet het reeds, was de eerste hageprediker, den 14<len bij Hoorn; doch waarschijnlijk niet algemeen is't bekend, hoe tot die prediking besloten werd. Vraagt gij het aan dien burgemeester daar, den geleerden Dr. Maarten Janszoon Koster, of aan dien ouderling, die zoo stout sprak, aan Reinier Kant, beide medewerkers der omwending, zij hebben misschien thans geene gelegenheid tot intieme mededeelingen. Doch een van hunne trouwste vrienden en medehelpers heeft het bericht 7°): Op den 8sten van diezelfde maand hadden zij met Frank de Waal, Albert Heyes, Willem Floriszoon en Laurens Jakobszoon