is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21) blz. 9. De eerste Hollandsche druk verscheen in 1562. Wij gebruikten den letterlijken afdruk daarvan, door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem in 1865 bezorgd.

2i) blz. 9. Er was 30 Sept., t. w. van het jaar 1566, een verdrag gesloten tusschen de Gereformeerde partij en de Magistraat, waarbij de preek op Zondagen in de Minderbroederskerk hun vergund werd. Daarin is ter kenschetsing van de trouw der Roomsche Overheid, dit Art. is merkwaardig: Ook zouden de Gereformeerden zich gelijk de Roomsche van nu af aan onderworpen achten aan de orde, die, door den Koning, met toestemming der Algemeene Staten, op stuk van den Godsdienst beraamd zou worden; doch ingeval hun daarbij iets gevergd werd, 't welk met hunne conscientie streed, zou men hun den bekwamen tijd gunnen om met hunne goederen ten lande uit te trekken.

Het accoord werd onzerzijds bovendien geteekend onder conditie dat men deswegens niet zou bezwaard worden. Van de ons bekende personen onderteekenden het, behalve de 2 predikanten, Jan Arentszoon en Pieter Gabriel, volgens Brandt; of den eerstgenoemden alleen, volgens Wage, naar; Guiljam du Gardin, Henryck van Marken, Reynier Cant, Jan Muurling.

23) blz. 9. Vgl. het belangrijk artikel van den heer Meyer in De Gids van April en Mei.

24) blz. 9. Alva toch verscheen met het leger, dit sloeg den schrik om het hart van allen, behalve van de hardnekkige Spaanschgezinden en de Roomsche inkwisitievrienden.

26) blz. 9. Nadat 9 Mei 1567 de troepen van Noircarmes ingelaten waren, werd 10 Mei dat schouwspelletje vertoond, terwijl den 12den Mei afgekondigd werd, o. a. dat de heimelijke en openlijke vergaderingen van die van de nieuwe Religie binnen de stad of hare vrijheden verboden werden; ook het veilen en verkoopen van verdachte boeken, en de oefening