is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beginsel der wetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oog, door bijzondere genade geopend en beschenen, is alleen bekwaam om recht te zien; te zien bij het licht, dat de genade niet slechts persoonlijk meêdeelde, maar dat zij schonk in de openbaring Gods aan zijne Kerk, schonk in het Woord Gods.

Hier is de wijsheid en de wetenschap van Salomo, naar welke de einden der aarde luisterden. Zij is eene gave uit het verbond der genade; eene vrucht van Hem, die meer dan Salomo is, den Christus Gods, van wiens wijsheid en heerlijkheid Salomo slechts het schaduwbeeld en tegelijk een bloesem was.

Hier is de wijsheid en" de wetenschap, van welke de apostelen getuigden en van welke Gods Kerk roemen blijft: »Dit is het waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mensch, komende in de wereld; de wijsheid Gods is geopenbaard; wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in zijnen Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven." In het genadeverbond, in den Christus, in het Woord Gods, in de vreeze des^Heeren is voor den mensch de grond der wijsheid, de deur der wetenschap. Van dat genadeverbond is haar uitgang. Voor dat genadeverbond daarom ook haar vrucht. Job wist het reeds: «Vanwaar komt de wijsheid en waar is de plaats des verstands? Want zij is verholen voor de oogen aller levenden. God verstaat haar weg en Hij weet hare plaats; maar tot den mensch heeft Hij gezegd: Zie, de vreeze des Heeren is de wijsheid." Israels psalmen roemen er van: »Uw Woord is een lamp voor mijnen voet en een licht op mijn pad." En als de genade in Israël aan Salomo wijsheid en wetenschap schenkt, dan wordt des Heeren tempel gebouwd, het gebed daarin uitgestort, het hooglied des verlangens naar de vereeniging van den tweeden Adam met zijne Eva, naar de voltooiing van de nieuwe schepping gezongen en de wijsheid getuigt: »De vreeze des Heeren is het beginsel der