is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo werke de gemeente mede. Als belan°-stelling en offervaardigheid van hare zijde zich paren aan de pogingen van de Synode, van de predikanten en van het burgerlijk bestuur, wie twijfelt dan aan het goede, dat zooveel eendracht vermag ?

Het einde van mijn betoog is bereikt. Op een afkeurend oordeel over het godsdienst-onderwijs der ^Ned. Herv. Kerk heb ik getracht eenige wenken met het oog op mogelijke verbetering te laten volgen.

„Deze rede is hard, wie kan dezelve hooren," heeft waarschijnlijk nu en dan een lezer gedacht.

Ter mijner rechtvaardiging beroep ik mij op de teekenen der tijden.

Voor geruimen tijd heeft de Standaard trachten aan te toonen, dat het onnoemelijk aantal kanselreden in onzen tijd een hors d'oeuvre is. Ten dage der kerkhervorming, toen de drukpers niet als nu door dagbladen, brochures en boeken elk nieuw denkbeeld terstond onder de aandacht van allen bracht, en elke nieuwe zaak niet oogenblikkelijk voor allen van alle zijden werd besproken, vervulde nog het levende woord hare taak. Nu daarentegen heeft zij die taak voor een groot deel overgenomen. Het aantal preekbeurten kan verminderen. Als het tij verloopt, verzet men de bakens. De kerk mag niet als vroeger redenaars