is toegevoegd aan je favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog in een ander opzicht is ons lichaam een wonderbaar ding. We zijn zoo gewoon het als eene vaste, onveranderlijke bezitting aan te merken. Toch is ons lichaam in hooge mate veranderlijk. Het vloeit voortdurend weg, om zich ieder oogenblik weer opnieuw te vormen. Dat het steeds voedsel noodig heeft om te bestaan, weet ge. Uit het feit echter, dat gedaaglijks ongeveer twee pond voedsel gebruikt, terwijl uw lichaam hoogstens een paar gram aan gewicht toeneemt, kunt ge zien, dat in ons lichaam voortdurend eene groote stofwisseling plaats grijpt. Gelijk namelijk het water verdampt aan de lucht, en evenals ook vaste stoffen, b.v. metalen, van zelf, zij 't ook langzaam, aan gewicht afnemen, wijl onophoudelijk kleine deeltjes zich losschillen en in de lucht oplossen, zoo is ook ons lichaam voortdurend aan versmelten en verdampen onderworpen. Dit proces gaat door tot de beenderen toe, want men heeft geconstateerd, dat ook deze zich vernieuwen, onophoudelijk vergaan en opnieuw ontstaan, ja, dat ons geheele lichaam in ongeveer zeven jaar een gansch ander wordt, waarin ook niet het kleinste deeltje van het vorige overblijft. Een twee-en-veertigjarige man heeft dus zijn lichaam reeds zesmaal volkomen gewisseld en toch — hoe wonderbaar! — blijft zijne gestalte en voorkomen hetzelfde, en vertoont ondanks die veranderlijkheid eene geheimzinnige eenheid en duurzaamheid.

Wijst dit niet op eene verborgene goddelijke kracht, die dit alles ten grondslag ligt? De menschelijkeziel, uwe ziel, heeft van God de macht ontvangen, bij dag en bij nacht, of ge waakt of slaapt, voortdurend ontel-