is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare stofdeeltjes tot zich te trekken, om daaruit een lichaam te vormen en te onderhouden, opdat ze in aanraking zou kunnen blijven met de wereld daarbuiten, Maar dat niet slechts — ze heeft ook de macht dit lichaam tot op zekere hoogte een beeld van haar eigen aard en toestand te vormen. Hebt ge wel eens na langen tijd van scheiding een mensch weder ontmoet, die intusschen van God was afgevallen en in de zonde had geleefd ? En omgekeerd: hebt ge wel eens op iemands gelaat goedheid en goddelijken vrede zien blinken, ook al sprak hij geen woord? Ziet, gelijk God den mensch naar zijn beeld schiep, zoo vormt zich ook de ziel een lichaam naar haar beeld, en steeds schemert de onsterflijke ziel door het vergankelijke lichaam henen. Deze ziel is nog grooter wonder dan het lichaam der menschen. Over haar willen we nu ten slotte nog een woord zeggen.