is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vreeselijke laster, maar wat het andere betreft, was iets van Hem in de wereld, waarachtiger gezegd?

Nu, waarom zouden wij nu de handen over den tekst kruisen, dat is lekker eten en zoete wijn meer liefhebben dan de redding van arme tollenaren? Waarom niet gemeenzaam met zondaars, als wij hunne vloeken en misdaden maar haten en bidden, dat zij er van genezen mochten worden.

Waarom zouden wij niet gemeenzaam met onze wereldsche buren omgaan, als wij daardoor de gelegenheid hebben, om iets goeds in hunne ziel te planten? Waarom zouden wij niet in het huis des armen gaan, om een stuiver te geven en een tekst om er over te denken? Waarom zenden wij niet om den armen, opdat zij het overschot van onzen maaltijd hebben zouden, wijl het toch onzen medezondaars zoo wel verkwikt als ons.

Leeraars moeten hierin tot voorbeeld strekken, maar ik ben maar een zwak persoon, die zich niet instaat gevoelt zich veel met hen te bemoeien, wijl ik mij zeiven zoo arm gevoel. Indien het nog vrij stond, zou ik mij niet met hen inlaten, en met hunne vrouwen en kinderen ook niet. Ik bedoel dit niet van allen, maar van hen, die het niet verdienen, schoon ik hunne namen niet wil noemen.

Maar ik zeg, laten de Leeraars de voetstappen van hunnen gezegenden Heere volgen, die door woord en daad toonde, dat Hij de zaligheid der wereld liefhad. En zulk een gedrag bewees, dat Hij hunne zaligheid niet voor Zijn, maar voor hun bijzonder belang behartigde, want het is ons geboden, Zijne voetstappen te drukken „die geene zonde gedaan heeft, noch daar is geen bedrog in Zijnen mond gevonden".

En gelijk ik van de Leeraars gezegd heb zoo zeg ik tot al de broederen: gedraag u zoo dat de geheele wereld ziet, dat gij waarlijk de zonen der liefde zijt.

Bemint uwen Zaligmaker, ja toont aan anderen dat gij Hem liefhebt, niet alleen met eene schijnbare liefde van genegenheid maar met de liefde des plichts. Handelende liefde is de beste. Velen hebben Christus lief met hunnen mond. Helaas! zoo kan