Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roepen zijt om deel aan Christus te hebben, tot wien gij tot eigene stoutmoedigheid gevloden zijt om geholpen te worden. Daarom is ons geboden, om in het vervolg met de volle wapenrusting, welke God voor ons bereid heeft, ons toe te meten, opdat wij mochten tegenstaan, en alle vurige pijlen des satans uit te blusschen, Eph. 6 : 11 — 18.

Indien men op die wijze den satan tegentrekt, gedenkt dan, dat gij deze waarschuwing gehad hebt, en vlucht tot het geloof en hebt goeden moed; waakt en hoopt, tot den einde.

Tegenwerping. Maar als ik nu de onvergeeflijke zonde tegen den Heiligen Geest bedreven hebt?

Antwoord. Indien gij dat gedaan hadt, zoudt gij voor eeuwig verloren zijn, maar omdat gij besloten hebt tot Christus te gaan, om behouden te worden door het geloof in Zijn bloed kunt gij u niet onder de zondaars tegen den Heiligen Geest rekenen.

1. Uit hoofde de belofte moet dit niet te niet gedaan worden, want dezelve zegt: „die tot Christus komt, zal Hij geenzins uitwerpen", en wederom, „die wil komen en nemen de wateren des levens om niet", Joh. 6 : 37; Openb. 21 : 6; kap. 22 : 17. Maar hoe kan deze schrift vervuld worden, indien hij, die waarlijk zalig wil worden, de onvergeeflijke zonden gezondigd had? „de schrift moet niet te niet gedaan worden", noch de waarheid op den grond geworpen worden. Hier is eene belofte, en hier is eene zondaar, een belofte, die zegt: „ik zal niet uitwerpen", en een zondaar, die komt, moet dus ontvangen worden. Bij gevolg, die tot Christus komt, om het leven, kan de zonde niet begaan hebben die onvergeeflijk is.

Dit is antwoord genoeg voor iedere ziel die vreest, schoon zij ook komen moge, dat zij gezondigd heeft tegen den Heiligen Geest.

2. En wederom, hij, die tegen den Heiligen Geest gezondigd heeft, kan niet komen; heeft geen hart om te komen, kan op geenerlei wijze gewillig gemaakt worden, om tot Christus te komen, om van Hem het leven te ontvangen, omdat hij zulke verkeerde gevoelens van Christus geeft, en Hem achter zich werpt en versmaadt.

Sluiten