is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria-Magdalena

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk maakt; de Heilige Geest heeft de geheime kracht dier herinnering op Maria, aan Markus geopenbaard, en Markus op zijne beurt doet haar ons gevoelen: Maria - Magdalena de eerste getuige van de opstanding des Heeren , verkoren om die treffende gebeurtenis dengenen aan te kondigen, die ze de geheele wereld door moesten prediken, eene ongeleerde vrouw, die enkel de stem van haar hart opvolgt, maar door dat hart waardig de Apostel der Apostelen genoemd te worden; Maria-Magdalena de groote figuur die in het schoone twintigste kapittel van Johannes de eerste plaats bekleedt op dien eerste dag der zegepraal van den Vorst des levens over de magten der duisternis; Maria - Magdalena de eerstelinge der Christelijke kerk. Maria-Magdalena aan wie niemand, geen geloovige, geen Discipel , hoe koud en onverschillig hij overigens ■wezen moge, zijn medegevoel, de zachtste aandoeningen van zijn hart weigeren kan — die Maria nu wie was zij? eene heilige, eene wonderdoende vrouw, eene onbevlekt ontvangene misschien? — niets van dat al; zij was eene arme onwaardige zondaresse; zij was eenmaal een voorwerp van helschen invloed en boosheid geweest; eene vrouw, die gij u geschaamd zoudt hebben dochter of zuster te noemen, of als de gezellin uws levens te verkiezen; eene vrouw, die gij vroeger in een gesticht zoudt hebben doen opsluiten; — eene vrouw, in een woord, weleer door zeven booze geesten bezeten. Maar die duivelen, ze werden door den magtigen Schepper en Heer van het heelal, in menschelijke gedaante onder ons omwandelende, ten einde den zon-