is toegevoegd aan je favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorsten begeerlijk werd om er een legermacht van te vormen, verklaarde Constantijn, ziende het kruisteeken in de lucht, het Christendom tot staatsgodsdienst en de vreedzame Christenen werden plotseling weer als de barbaren, woest plunderend en moordend.

De groote verbreider van het Christendom in WestEuropa was Karei de Groote, die het zwaard als propagandamiddel gebruikte, al stond dan ook in de bijbel: „Niet door kracht en geweld, maar door mijn geest zal het geschieden", (vermoedelijk kende hij die tekst niet). Ieder, die weigerde zich te laten doopen of als gedoopte de voorschriften niet stipt nakwam, werd met zware straffen bedreigd: stokslagen, geen voedsel of drank, kerkerstraf, enzoovoort. Op deze vreugdevolle wijze werd door de WestEuropeanen de blijde boodschap van het evangelie begroet. En nog staat men verbaasd over de snelle verbreiding van het eendge, waarachtige geloof.

Belachelijk is het om te zeggen, dat het Christendom de zeden heeft verzacht, want het is toch waarlijk niet mogelijk, dat de Christelijke Europeanen meer wreedheden in de loop der eeuwen zouden hebben begaan, wanneer zij geen Christenen waren geweest en de massamoord van 1914 is wel het beste bewijs, dat het Christendom nooit eenige wortel heeft geschoten in het gemoed van de mensch. De zoogenaamde Christelijke deugden kwamen reeds voor in Griekenland en het oude Rome en zouden zich misschien zonder het Christendom veel meer en sneller ontwikkeld hebben.

De onwaarachtigheid, de veinzerij heeft het Roomsche geloof wel op ontstellende wijze bevorderd, het gesjacher om loon door het doen van goede werken. Dat zien we zeer sterk in onze dagen in ons godzalig Nederland en dit is één van de redenen van de geestelijke verwarring, Wanneer een Roomsch Katholiek minister hulde brengt en een feestrede uitspreekt bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Vrije Universiteit, dan kan hij niet meenen wat hij zegt, want de kerk, waarvan hij een trouwe zoon is, zou, wanneer zij daartoe de macht had, 'een kettersche hoogeschool met éen slag vernietigen, met volle medewerking van die minister.