is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Ach jij dwaas", antwoordde oom Frits. „Hoe kan nu een god lijden en sterven? Dat is toch immers een dwaasheid".

„Hij is God in de tijdelijkheid, in de menschelijke verschijning; het veranderde niets aan zijn goddelijkheid. Dat is heelemaal niet dwaas".

„En die met zijn verheerlijkt lichaam nog wat kwam rondwandelen op aarde, aan zijn discipelen een stuk visch vroeg en het tot hun groote verbazing voor hun oogen opat. Al die dwaze verhalen zouden we in ernst moeten nemen. Annemietje, ik wou je toch wijzer hebben".

„Door de dwaasheid der prediking behoudt God degenen, die gelooven, heeft Paulus gezegd".

„Als God ooit onder de menschen had vertoefd, al was het maar een oogenblik en dus gezien had onze ellende, onze strijd, ons leed, onze wanhoop, dan zou hij, wiens liefde uitgaat ver boven zijn rechtvaardigheid, al hadden we nog zooveel misdreven, ons allen zonder onderscheid aan zijn hart gedrukt hebben en ons gelijkelijk gelukkig gemaakt hebben. Maar de voorstelling van de Godmensch Christus is een beetje al te zielig".

„Hij heeft ons alles gegeven, wat noodig is tot onze zaligheid".

„Alles staat bij jullie op zijn kop. Jullie gelooven in één God en je hebt het altijd over drie: Vader, Zoon en Heilige Geest en dan nummeren jullie ze nog verkeerd ook. Als er drie Goden zijn, dan is Christus niet de tweede persoon in de drieëenheid, maar de Duivel; idie is met recht de tweede hoofdpersoon, want zonder de duivel zou God geen reden van bestaan hebben; zonder het kwaad is het goede onbestaanbaar. En om jou nu tegemoet te komen Annemietje, wil ik Christus de derde plaats geven, die God en Duivel in de mensch met elkaar tracht te verzoenen".

„LI spot, maar U zal zich niet overgeven, voor U gewond, geplaagd en geslagen zijt".

„Waarom is dat nu allemaal noodig? Is God zoo arm in het bedenken van middelen om zijn schepsel nader tot ziich te brengen?"

„Het is niet Zijn schuld, dat de mensch zoo geworden is".