is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volken, daar ook hier de bepaling der godsdienstige feestdagen, (waar we later nog eens op moeten terug komen,) van den Kalender afhing, en ook de volken, hoe langs zoo onbeschaafder, door de kerk als kinderen moesten worden opgevoed.

Toen nu, onder Konstantijn den Grooten , de vervolging der Christenen ophield, kon er voor het eerst eene algemeene kerkvergadering gehouden worden, waartoe al de bisschoppen der christenheid werden uitgenoodigd. Zij had plaats te Nicéa in Klein-Azië, in het jaar 325. Bij de bepalingen , die men daar omtrent het paaschfeest maakte, werd opgemerkt, dat de Kalender den waren tijd bijna drie dagen vooruit was, zoodat reeds 18 in plaats van 21 Maart de dagen en nachten gelijk waren. Gij kunt dit gemakkelijk zelf uitrekenen : want de Juliaansche Kalender was toen 370 jaren oud, dat is bijna 3 X 128. De achtbare kerkvergadering koos den gemakkelijksten weg, schoof eenvoudig den tijdwijzer voorwaarts, en wierp de drie overtollige dagen het venster uit. Zoo doende was men weder voor 128jaar geholpen: geen der eerwaarde vaders, die 't beleven zou!

Maar de tijd ging voort, bij jaren en bij eeuwen, en met den tijd ook de Kalender, als een horloge, dat een weinig vóórgaat, heel weinig maar, en toch na jaar en dag te veel. Wat daar op latere kerkvergaderingen al zoo over gesproken en door geleerde mannen voorgesteld is, zullen vyij nu maar met stilzwijgen voorbij gaan: want de Almanak had er geen voordeel van, vóór de Gregoriaansche Kalender werd ingevoerd, waarvan ik u nu den uitleg nog schul dig ben.