Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet, en maar zeer weinig van wat hij weet; en maar al te vaak nog is het een onderzoek of de examinandus iets juist zoo weet als de examinator het weet. En ieder benoemd examinator kan nog niet, hoe knap hij ook is, examineeren. Ik zal een voorbeeld geven, en wel iets mededeelen, dat werkelijk zoo is gebeurd. Een jong menscli zit tegenover twee examinatoren, een jongen en een ouden geleerde, die beide hem in hetzelfde vak zullen examineeren. De jonge geleerde begint te vragen, en de examinandus weet niets, of niets goed. De examinator wordt natuurlijk ongeduldig, en dit verbetert den toestand van den patiënt niet, die ook hoe langer hoe bedremmelder wordt. Maar ook de oude geleerde wordt ongeduldig, en ziet gedurig op zijn horloge, of de tijd voor zijn examineeren nog niet gekomen is. Eindelijk staat de minuutwijzer, waar hij wezen moet, voordat de oude Heer aan het woord kan komen: en de oude Heer zegt aanstonds: „Mijnheer, de beurt is aan mij." Hij begint met den patiënt op zijn gemak te zetten door een paar vriendelijke woorden, doet. daarop een stuk of wat gemakkelijke vragen, waarop hij een goed antwoord krijgt: en gaat langzamerhand over tot het onderwerp, dat de jonge geleerde had behandeld, en zie de examinandus weet alles. — Op een ander examen, geeft een examinator, een zoogenaamd deskundige, eenige vragen op ter schriftelijke beantwoording. Een paar patiënten weten geen dier vragen te beantwoorden; weten er hoegenaamd niets van. En toch stemt of adviseert die deskundige tot toelating der patiënten, omdat het mondeling examen in datzelfde vak bij die patiënten goed was geweest. Wat moet men denken van die vragen van dien examinator ? Misschien wel van dien examinator? Ik neem natuurlijk aan, dat die vragen te moeielijk waren 'f Maar men weet toch ook, dat een paar vragen, waarop de examinandus geen antwoord heeft kunnen geven, hem niet geschikt maken om verder op zijn gemak te zijn, en behoorlijk te toonen wat hij weet.

Ik heb het meermalen gezien, dat van twee onderwijzers, die examen deden, de knapste werd afgewezen, de minder knappe er

Sluiten