is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortgezet onderwijs voor het "volk"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar voortgezet onderwijs. Tusschen de schooljaren en de jaren, waarin men als mondig lid der maatschappij wordt aangenomen, ligt een zeer gewichtig tijdperk des levens. Het vormt den overgang van knaap tot man, van meisje tot vrouw, van gelooven op gezag tot handelen met bewustzijn. Werkelijk het leeren van dit laatste mag niet zoo aan het toeval worden overgelaten. Wie zich een weg moet banen door een dicht woud en zeker wil zijn in den kortst mogelijken tijd de overzijde te bereiken , zal zich verheugen, zoo iemand, die dat al eens meer gedaan heeft, zich aanbiedt om hem bij te staan. Zoo ook in het leven. Het schoolleven en de maatschappij liggen zoover van elkaar. De strijd om het bestaan gunt zoo weinig pleisterplaatsen en zoo weinig tijd om in 's levens doolhof rond te slenteren en naar den uitgang te zoeken. Ik weet wel, dat men o zooveel dingen door routine kan leerea en ik heb vaak genoeg hooren zeggen : met het ambt komt de kennis, maar zoo er oprecht gebiecht werd, wat zou men ook vaak hooren: wat ben ik dikwijls met schade en schande wijs geworden. Reeds jaren lang is men er in de hoogere kringen van overtuigd, dat men voor zijn vak moet zijn opgeleid, of twijfelt men nog, waar de beroepskeuze valt op arts, predikant of rechter? In onze dagen gaat men reeds een stapje verder en spreekt men van speciale opleiding voor boschbazen en tuinlieden , timmerlieden en smeden, schilders en schrijnwerkers. Zou het dan zoo overbodig zijn de jeugd voor te bereiden tot haar lidmaatschap der samenleving ? Worden aan alle leden der maatschappij geene plichten opgelegd ? Bezit onze hedendaagsche maatschappij geene menigte instellingen, waarmee ieder lid bekend dient te zijn, wil hij er gebruik van maken, instellingen, die hem de korte spanne tijds, die hij heeft te leven , kunnen veraangenamen'? Maar daar is ook hier veel kaf onder het koren. Onze maatschappij heeft ook instellingen, die mooi en nuttig schijnen, maar inderdaad schaden aan de ziel of aan de beurs. Er heerschen in onze samenleving