is toegevoegd aan uw favorieten.

Voortgezet onderwijs voor het "volk"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school houden onze aanstaande burgers en burgeressen niet alleen deze uren van den publieken weg, maar drijven hen ook na afloop naar huis om toe te passen, af te werken en te herhalen in de eigen woning.

Onze landzaten houden wel van het oude en ieder mensch is in zekere mate behoudend, maar toch kunnen de meeste moeders het wel verdragen, dat hunne dochters zich andere kousen breien, dan zij zelf steeds hebben gedaan, en de schoenmaker neemt het zijn zoontje volstrekt niet kwalijk, dat deze wat netter rekeningetje schrijft, dan vader!

Waar zulke kennis en zulke kunde uit de herhalingsschool in het huis worden gebracht, gaat van de herhalingsschool eene levenwekkende kracht uit; in dat geval zullen de ouders gaan meewerken om hun kroost aan te sporen het straatleven te verwisselen tegen het schoolleven. Och, bedachten meer gemeentebesturen, dat het nuttiger is een onderwijzerstraktement uit te betalen dan dat van een politie-agent, al is de laatste zoo goed zijn loon waard als de eerste en al kan niemand zich de hedendaagsche maatschappij voorstellen zonder den laatste.

Waar nu zooveel gezegd kan worden om voortgezet onderwijs aan te prijzen en reeds 14 jaar geleden het meer ontwikkelde deel onzer natie er om vroeg, getuige het verzoek der vereeniging „Volksonderwijs", destijds met 12000 leden, aan den minister Kappeijne: „dat aan de gemeenten „de verplichting worde opgelegd, vooral hun, die de gewone „dagschool doorloopen hebben, de gelegenheid te geven om „van overheidswege dat (herhalings- en voortgezet) onderwijs „te genieten", — waar zooveel aandrang is, moeten wel krachtige, tegenwerkende oorzaken bestaan, want het is tot op dezen dag bij een vromen wensch gebleven; in de wet kwam te staan : voor zooveel doenlijk , enz.

Wij zijn alzoo nog even ver en den uitslag beschouwende, zouden wij tot het beshiit komen, dat het op weinig plaatsen