Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is meer.

Wanneer de Staat ingrijpt op rechten en plichten den ouders toekomende, begeeft hij zich op een hellend vlak.

Wanneer ge de taak van onderwijs op hem overbrengt, waarom dan ook niet de plicht van opvoeding en .... voeding?

En het belang der kinderen kan er slechts door lijden.

Een anoniem schrijver ') moge zeggen: „Evenmin als het ouders vrijstaat, hunnen kinderen door vergif het leven te benemen, evenmin hebben zij het recht, derzelver jeugdige gemoederen ter vorming toe te vertrouwen aan hen, die het gif van onkunde of bijgeloof door hun onderwijs strooien — ik keer de bewering om en vraag, of de Staat die den burgers hun eigendom niet mag ontnemen, wel zou mogen ingrijpen op een recht der ouders, voortvloeiende uit den familieband, voor een onderwijs, dat hij, we zullen het later zien, niet naar behooren kan geven?

Misbruik der ouders !! Dreigt misbruik van den Staat niet veel meer?

Volgens art. 159 van het Burg. Wetb.: „De Echtgenooten verbinden zich over en weder door de enkele daad des huwelijks, hunne kinderen te onderhouden en op te voeden," blijft het recht van opvoeding bij hen; op grond van welk recht wordt derhalve het onderwijs aan den Staat overgedragen ?

Onderwijs toch en opvoeding zijn zonder elkander niet denkbaar, hetgeen ik later zal aantoonen; waarom dus die distinctie ? ? ?

Het kan den Staat er niet minder aan gelegen zijn, dat de kinderen goed opgevoed, dan dat zij goed onderwezen

') Beginselen van Nederlandsch Staatsbestuur, bij Johan Muller, Amsterdam, 1855.

Sluiten