is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een waar Christen moet zich evenzeer kenmerken door krijgshaftigheid als door vredelievendheid. Die twijfeling en vreezen, welke u tegenwoordig verontrusten, zijn gunstige teekenen. Zij strekken mij ten bewijze dat gij iets verkregen hebt, hetwelk gij bang zijt te verhezen.

Ik druk dus den geloovigen lezer op het hart, dat hij zich hoede de hand te leenen aan den'Satan, in een onbillijk oordeel te vellen over zijnen staat, door ongeloovig te wezen ten aanzien der wezenlijkkeid van het werk der genade in zich. Ik noodig hem uit om te bidden, dat hem eene helderer kennis van zijn eigen hart geschonken worde, van de volheid van Christus, van de listige omleidingen des Satans. Dat zijne twijfelingen en vreezen hem drijven naar den troon der genade, den geest des gebedsin hem opwekken en hem meer aanhoudend tot Jezus leiden ; maar dat zij hem niet van zijnen vrede berooven! Hij achte zich gelukkig als een begenadigd zondaar ten hemel te gaan, en hij verwondere zich niet, zoo hij dagelijksch op zijn weg het bewijs ontmoet dat hij een zondaar wezen zal, zoo lang hjj leeft.