Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aarde. Geef ons heden ons dagelijksch brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze; want U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen.

ZONDAG 46.

Vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden, God alzoo aan te spreken: onze Vader?

Antw. Opdat Hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreeze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn: namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij Hem met een recht geloove bidden, dan onze vaders ons aardsche dingen ontzeggen.

Mal. 1 : 6. Een zoon zal den Yader eeren, en een knecht zijnen heer; ben Ik dan een Yader, waar is mijne eer? en ben ik een Heer, waar is mijne vrees? zegt de Heer der heirscharen. Joh. 1:12. Zoovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk, die in zijnen naam gelooven. Matth. 7 : 11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoe veel te meer zal uw Yader, die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden. Psalm 103 : 13. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die Hem vreezen.

Vraag 121. Waarom wordt hier toegedaan: die in de hemelen zijt?

Antw. Opdat wij van de hemelsche majesteit Gods niet aardsch gedenken, en van zijne almachtigheid alle nooddruft des lijfs en der ziel verwachten.

Ps 115 : 8. Onze God is toch In den hemel, HU doet al wat Hem behaagt. Jer. 23 : 23, 24. Ben ik een God van nabij ? spreekt

Sluiten