is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN TWINTIGSTE LES.

tl

Kom

Vrouw maria, kakels eenige docliter en opvolgster, had van Frankrijk en van de Gentenaars veel te lijden. Koning l odewijk xi nam bezit van het Hertogdom Bourgondië en dreigde met andere verliezen. In dien toestand nam zij hare toevlugt tot den landzaat, en vleide de Hollanders en Zeeuwen, door het verleenen van het Groot-Privilegie, waarbij de GrafelnVp. mnerf benaald. den landzaten groote inwilligin¬

gen gedaan, en hunne voorregten of bevestigd of ver- I

ö ö 7 1 1 1 i

meerderd werden (1477). De Gentenaars betieerscntcn haar geheel, dwongen haar tot téïuggave van verbeurde voorregten, en bragten, ondanks haar gesmeek, twee liarer gunstelingen ter dood. Zij slaakten adolf van Gelder, en voerden hem tegen de Eranschen: hij bleef voor Doornik (1477). Vrouw mama huwde met maxih*tt ta j\r van nnstf>nrnl<. zoon van Keizer frederik iii.

De Eranschen, die deNederlandsche schepen wegnamen, B jf_

zagen, door den slag bij Guinegate, hunnen overmoed Ij

gefnuikt (1479). De Gelderschen, namens kakel, 1 5[

adolf's zoon, opgestaan, werden door maximiliaan i|i(

, r • i pi 1 ' . tt„11«».,1 d

bedwongen (1481). Meer moeite gal net, m nuimuu de Hoekschen, met de Utrechtschen vereenigd, tot rede te brengen. Te midden dier beroerten , overleed Vrouw mabia , ten gevolge van haren val van het paard (1482). Zij liet een' eenigen zoon, den vierjarigen ïir.ips, tot opvolger na. Het bewind kwam alzoo aan liet Bourgondisch-Oostenrijksche huis (1482).

10

ra