is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godvruchtig leven en sterven eener beproefde christin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dervinden. Was de Heere haar lang te voren voorgekomen met het woord (zooals wij boven verhaald hebben) ;/Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen," en werd nu haar hart getroost met de. toezegging: „Er zal verlossing komendan bleek het van welken aard de beloofde verlossing was, de verlossing namelijk, die al Gods volk zal deelachtig worden als hun strijd en lijden op deze aarde zal eindigen, en zij zullen ingaan in de ruste, die er overblijft voor het volk Gods. Hebr. 4 : 9.

Zoo zien wij dan, geliefde lezer! ook in deze mededeeling, hoe de Heere zijn volk nabij is als zij in benauwdheid tot Hem zuchten; zoodat moeder wel eens mocht zeggen met W. van der Meer:

Leidt mij Zijn baad op 't smalle pad Van tegenheên naar Sions Stad,

Heb ik veel ongemakken,

Waardoor mijn oog van tranen vliet, — Ik weet, mijn God verandert niet,

Hij zal die zware pakken,

't Zij dra,

Of spa ,

Eens doen wijken,

Dan zal blijken God is 't leven;

Die mij heil en rust kan geven.

Kwamen haar bergen van bezwaren onder het <oóg, dan was het wel eens:

„O Heuvel, hemelhoog! Hoe zal ik u beklimmen? De moeite komt in 't oog, Doch 'k merk: het zijn maar

schimmen.

En spoken van het vleesch; wat vraag ik naar de lust?