Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid van Christus eigen woorden, want velen, zeg ik u, zullen zoeken, enz.

4. Dat onder allen, die te kort zullen schieten, de uiterlijke belijders eene groote menigte zullen uitmaken, daarom zeg ik tot u enz.

5. Waar genade en strijd nu ontbreekt, daar zal uw zoeken om in te gaan, niet voordeelig, maar

i te vergeefsch zu'n.

Ik zal mijne vorige orde houden, te weten, in i het verklaren der woorden.

[ Want velen, enz.

Indien de mond der waarheid gezegd had: want sommigen zullen tekort schieten, het zou eene zinspreuk van de uiterste opmerking geweest zijn; of ! zoo Hij gezegd had: want ^sommigen die zoeken, j zullen niet komen, het zou zeer tot ontwaking ge:) diend hebben, maar als Hij zegt: velen, ja velen [ j onder de uiterlijke belijders zullen bedrogen uitkomen! !: dat is niet alleen tot ontwaking, maar het is vreeselyk.

• i Dit woord velen vind ik bescheidenlijk toegepast ï in de Heilige Schrift.

1. Somtijds bedoelt de Heere openbare goddeloot zen in de wereld; als daar Jezus zegt: Wyd is de ; poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, i en velen zijn er die door dezelve ingaan, Matth. 7:13. s Ik zeg, door deze velen verstaat Hij die voornamei lijk, die op den breeden zonden-weg blijven voortgaan, dragende de teekenen hunner verdoemenis op

• ; hunne voorhoofden; dezulken, welker gedrag openi lijk betuigt, dat hunne voeten haasten naar den

j dood, en dat hunne schreden de hel vast houden, ■■ Job 21: 29, 30. Jes. 3: 9.

Sluiten