Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zalig zullen worden, Matth. 3: 12 en 13: 30. Let op die spreekwijze, een handvol; wat is een handvol in vergelijking van een geheelen hoop? Nog eens, wat is een handvol bij de geheele menigte van de wereld?

2. Nu, gelijk ze bij een handvol vergeleken wor•den, zoo ook bij eene lelie onder de doornen, Hoogl 2 : 2. Door doornen verstaan wij al zulke menschen, •die verstoken zyn van de genade Gods; de beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper als een doornheg, Micha 7:4; Sam. 33: 6. Daarentegen mogen met recht de geloovigen vergeleken worden bij eene lelie, en wel onder de doornen; niet alleen, om dat ze veel steken ontvangen van •de vervolgers, Ezech. 2:6, en van wege de onge-

' lijkheid, die er is tusschen de geveinsden en de ware kerk, Luc. 1: 14; maar voornamelijk om daardoor te kennen te geven, dat ze maar weinig en zeldzaam zijn in de wereld; want als Jezus hen vergelijkt bij «ene lelie onder de doornen, zoo vergelijken zij Hem bij eenen appelboom onder de boomen des wouds, -die ook zonderling en niet algemeen is.

3. Zij komen vervolgens ook voor als één uit velen; daar mogen zestig koninginnen en tachtig bijwijven en maagden zonder getal zijn, maar eene «enige is mijne duive, mijne volmaakte, Hoogl. O. 9, overeenkomende met Jer. 3: 14. Een uit eene stad en twee uit een geslachte, waarmede bet zeggen van Paulus ook overeenstemt, 1 Cor. 8 : 25. En weet gij niet, dat die in de loopbaan loopen, allen wel loopen, maar een ontvangt den prijs? Maar een, dat is weinig van velen, weinigen van die

Sluiten