Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Een bloemlezing uit de Christelijke Latijnsche schrijvers bestond, voorzoover mij bekend is, tot nu toe in ons land niet. Wie er prijs op stelde met zijn leerlingen iets te lezen uit de patristiek, gebruikte kleine buitenlandsche verzamelingen of Nederlandsche fasciculi van afzonderlijke auteurs. Wellicht komt daarom dit werkje niet te onpas, temeer omdat het behalve gymnasiasten ook beginnende studenten in staat stelt tot een eerste kennismaking met de Christelijke schrijvers.

Dat de keuze niet gemakkelijk was, zal aan ieder duidelijk zijn, die den aard en den omvang der Christelijke literatuur kent. De theologie heb ik buiten deze bloemlezing gehouden, fragmenten van dogmatisch of exegetisch karakter waren a priori uitgesloten. Gaarne nam ik daarentegen stukken op, die iets leeren omtrent het cultureele en maatschappelijke leven. Een belangrijke plaats nemen natuurlijk ook fragmenten uit de apologetische literatuur in: zij zijn leerzaam zoowel voor de heidensche als voor de Christelijke opvattingen. Zoo hebben lang niet altijd aesthetische overwegingen voorgezeten. Wel hebben die me er van afgehouden fragmenten op te nemen uit Arnobius' werk. Voor een ruimen lezerskring was ook de keuze der op te nemen poëzie niet gemakkelijk; de psalmparaphrasen van Paulinus gaf ik curiositeitshalve: de leerling kan er uit zien hoe de Hebreeuwsche poëzie resoneert in het Latijnsche gemoed. De beide gedichten, die de appendix vormen, nam ik op vooral vanwege hun algemeene bekendheid door de moderne muzikale behandeling, die hun ten deel viel; hoewel ze eigenlijk buiten het kader dezer bloemlezing vallen, is het, dunkt me, ook om hun poëtische waarde, aangenaam den tekst ter beschikking te hebben.

Het gemis aan commentaren op sommige werken deed zich gevoelen; voor Minucius Felix gebruikte ik de editie van Van Wageningen, voor het Apologeticum van Tertullianus die van

Sluiten