Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch is het laatste van het grootste belang juist thans, nu de, in de toekomst niet meer te veranderen, grondslagen van den staatsvorm worden gelegd.

Wanneer bij de bespreking der politieke vooruitzichten hier en daar van verschil in politiek uitgangspunt blijken zal, stel ik er evenwel prijs op vooraf er den nadruk op te leggen, dat deze verschillen van meening geenszins het doel betreffen van de in Indië tot stand te brengen politieke hervormingen.

Dit zou zeer zeker mogelijk zijn, en het zou onze taak tegenover Indië buitengewoon verzwaren. Doch gelukkig is dit niet het geval.

Indien ooit, dan bestaat ten opzichte van het doel, dat wij met de staatkundige hervorming in Ned. Indië bereiken willen, tusschen de staatkundige partijen in Nederland een niet slechts uiterlijke, doch ook innerlijke overeenstemming.

Het doel van Nederland is en kan niet anders zijn dan Indië op te voeden tot een werkelijke zelfstandigheid; en daar staatkundige zelfstandigheid op den duur slechts dan kan stand houden, wanneer een staat de uitdrukking is van het volk, zoo beteekent het tevens, dat bedoelde hervormingen niet anders kunnen zijn dan democratisch, d. w. z. ten doel moeten hebben het stichten van een Indische Democratie, onder welk schoon, maar veel misbruikt woord ik — dit zij ter vermijding van misverstand aanstonds opgemerkt — eene staatsregeling versta, door welke het recht op politieke zelfbestemming, steeds in onverbrekelijk verband met den plicht tot self-support toegekend wordt.

Bij deze eenheid van doel echter houdt de overeenstemming ook op; bij de keuze der middelen openbaart zich wel degelijk de groote, ook practische, beteekenis van de verscheidenheid der staatsrechtelijke overtuigingen, die men onder ons volk aantreft.

Er bestaat eene, ook in ons land zeer invloedrijke richting, welke „democratie" maar al te vaak verwart met zekere bepaalde schemata, zooals het parlementarisme, algemeen kiesrecht etc., van welke men naïvelijk meent, dat zij den democratischen regeeringsvorm bij uitnemendheid weergeven. Voor hen, die zoo denken, beteekent het verleenen vaneen democratisch Charter aan Ned. Indië dan ook weinig anders dan het zoo spoedig mogelijk op Indisch grondgebied overplanten van deze en dergelijke Instituten, zonder achtgeving op en desnoods met omverwerping van de bestaande bizondere toestanden in deze landen. Het is deze politieke

Sluiten