Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs treen gering doel van den arbeid 111 de samenkomsten der geloovigen. M ;i;ir niet alleen voor liet geïnstitueerde kerkelijk leven is de dienst des gebeds hoogst noodzakelijk en vol van zegen — ook voor de vervulling van elke gemeenschappelijke taak waartoe wij worden geroepen, hebben wij van onzen God af te smeeken kracht en genade.

Onze vaderen hadden hun gebed voor elke publieke samenkomst ; als men ten strijde toog hield men zijne biddagen, en bij publieke rampen vastte men en riep men den Heere aan, dat Hij zijn hand afwenden mocht.

Die behoefte aan gemeenschappelijk gebed is door de vereeniging die ook nu ons samenroept steeds diep gevoeld. Geen wonder bij een stichting, die, gelijk ook ten vorigen jare werd herinnerd, de vrucht eener gebedsworsteling is. Ook nu drong de behoefte aan de hulpe Gods in onzen strijd tot het afzonderen van deze ure aan den vooravond van de jaarlijksche samenkomst van de \ ereeniging vooi Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, om elkander tot gebed op te wekken en in den gebede ons te vereenigen voor den troon van Gods genade. Aan de hand van des Heeren Woord opgeteekend in Psalm < 9 : 8 en 9, wil ik tot het gebed inleiden. Wij lezen aldaar: „Gedenk ons de vorige misdaden niet; haast u, laat uwe baimhai tig lieden ons -voorkomen; want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God onzes heils / ter oorzake van de eere uws naams; en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om uws naams wille.

Beluister met mij dit roepen uit de diepte om de ontfermingen Gods over zijn geplaagd volk. Ln dan hooren wij allereerst naar de bittere klacht over den droeven toestand in dit roepen geslaakt; dan naar de ernstige pleitrede om genade

Sluiten