Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Calvinisme iets te zeggen zou hebben voor de andere wetenschappen, de bewering scheen te dwaas om er zelfs een ernstig woord aan te verspillen. En nu — de Heere^vSï^

wekte mannen die leerden zien hoe het Calvinisme juist in deze eeuw ook mee zijn beteekenis voor het terrein der wetenschap moet doen gelden. Zelfs meer dan ooit door onze vaderen dit was gezien en betracht. Niet maar een eigen leven opgeëischt voor de Theologie, maar voor heel den cyclus van de universitaire wetenschap, die heeft te leven uit het beginsel der wedergeboorte, en het licht van Gods Woord heeft te laten schijnen tot in haar uiterste grenzen toe! Gegrepen werd het machtig ideaal van eene Calvinistische Universiteit, die straks werd gesticht en staande bleef nu zooveel jaren bij alles wat haar tegen was; van wie op meer dan één gebied menigeen uitging land en kerk ten zegen; die voor onderscheidene takken der wetenschap grondlijnen afbakende, of een wel omschreven plan van ontwikkeling bood. God gaf ons Universiteit en Theologische School, bei€te~aoor Hem rijk gezegend voor de eer zijns Naams in het leven van het weten en van den daad, voor godgeleerdheid en religie, voor kerk en staat, voor school en maatschappij.

M. H. ! Wederom, als wij op al deze dingen letten, past ons dan niet met Jeremia te zeggen: het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn?

Toch heeft echter ook de schilderij een keerzijde — toch zou het oppervlakkig zijn, als wij niet een open oog ook hadden voor de zoo droeve werkelijkheid onzer dagen, die ons bij alles wat tot blijdschap nog strekt, zeggen doet: wij zijn zeer dun geworden. Ook in den tijd van den dichter was er naar het schijnt kentering in de gezindheid zijns volks waar te nemen, maar toch, het ware Israël was gees-

Sluiten