Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeiden in wetenschap en kunst, het wordt door hem van de banden des verderfs en des doods verlost, opdat in heel dat leven der menschheid God kome tot zijn eere. Ja, zelfs tot de om onzer zondenwil zuchtende schepping strekt zijn arbeid zich uit; welke schepping dan ook vol van verlangen uitziet naar den dag der heerlij klieid van de kinderen Gods.

In heel de worsteling der historie nu gaat het om de verwezenlijking van dit godsplan; om de bereiding van de ure dat de Schepping en de gemeente het halleluja juichen omdat het rijk weer is des Vaders, omdat de zonde uitgebannen is en het al Gode ter eere leeft.

Welnu M. H. als het daarom gaat, mogen we dan niet met de zekere verwachting der verhooring pleiten: Heere, God, genadig en barmhartig, doe verzoening over onze zonden om uws Naams wil; Heere, God, almachtig en getrouw, red ons en help ons ter oorzake van de eere uws Naams!

Zoo rijst onze bede omhoog ook voor onze Vrije Universiteit in het blijde geloof dat zij zal worden verhoord. De Heere onze God is de machtige, die sterker is dan alle vijanden saam, die zijn raad volvoert door allen tegenstand heen en die gewisselijk tot zijn eere komen zal. Hij zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen Hem vreezen. --^fóed, dus, mannen broeders, in den strijd! Het heilige belang dat ons drijft, de gewichtige roeping, waartoe wij geroepen zijn, te arbeiden aan de verheerlijking van Gods Naam stale de kracht, prikkele den ijver, verhooge de toewijding.

Zoo toone Gods volk ook in dezen tijd aan de wereld het wondere schouwspel, dat een volk machteloos en klein in zich zelf, een volk dat zelfs gaarne zijn volkomen onmacht belijdt, toch zich tot groote daden geroepen weet, en ook naar het hoogste ideaal grijpt. Wonder schouwspel in de historie zoo menigmaal gezien. De Pelagiaan wordt

Sluiten