Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

zoo dikwerf moedeloos, laat zijn doel los en zinkt bij de pakken neer. Het kan ook niet anders, hij begon in eigen kracht, stelde het vleesch tot zijn arm. Hem moeten de teleurstellingen den moed tot strijden ontnemen. De Calvinist wordt door de teleurstellingen in de binnenkameren des gebeds gedreven. Zij doen hem de kracht alleenlijk zoeken in God almachtig. Staande in het geloof aan Gods souvereiniteit en eere is hij juist machtig als hij zwak is, en heeft in nooden en benauwdheden dies een welbehagen, want 's Heeren woord ruischt van den hooge hem tegen: Mijne genade is u genoeg, want mijne kracht wordt in zwakheid volbracht. Omdat zij uit dat beginsel leefden konden onze vaderen in het helden tijdvak zooveel, grepen zij naar zoo heerlijk ideaal, en brachten het door de genade Gods zoo ver. Wij dan, hunne geestelijke zonen, wij willen staan in dezelfde kracht alleen, strijden denzelfden strijd in het geloof aan de eindelijke overwinning van des Heeren zaak. ^ Klaag uwe klachte, volk van God, pleit uwe pleitrede, maar dan ook, ga met opgeheven hoofd uw binnenkamer des gebeds uit moedig den strijd togen; uw bidden ga in het zegelied van het vertrouwend geloof over : Zoo zullen wij uw volk en de schapen uwer weide, L loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht; wij zullen uwen roem vertellen.

Aldus willen wij ons ook nu biddend begeven tot den Heere, om zijnen zegen af te smeeken over de stichting, die morgen haren gedenkdag viert, en van wie wij het vrijmoedig mogen belijden dat hare kracht alleen staat in God, en niet in eenig schepsel, en dat het doel van haar streven alleen is de eere van Hem, dien alle volkeren en grooten der wereld hebben te vreezen.

Eerst verheffe zich ons lied naar Ps. 79 : 4, 6 en 7.

GEBED.

Sluiten