Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leedwezen, dat wij U vertoornd hebben; wij beschuldigen onszelven en doen aanklacht van onze misdaden, begeerende dat Gij genadiglijk onze ellendigheid wilt aanzien. Wil U over ons ontfermen, o allergoedertierenste God en Vader, en ons vergeven alle onze zonden, om het heilig lijden van uwen lieven Zoon Jezus Christus. Wil ons ook verleenen de genade uws Heiligen Geestes, die ons leere onze ongerechtigheid van ganscher harte te erkennen, en onszelven recht te mishagen, opdat de zonde in ons moge gedood worden, en wij in een nieuw leven weder opstaan, in hetwelk wij waarachtige vruchten der heiligheid en gerechtigheid voortbrengen, die U door Jezus Christus kunnen aangenaam zijn. Wil ons ook uw heilig Woord naar uwen Goddelijken wil te verstaan geven, opdat wij daaruit leeren al ons vertrouwen op U alleen te stellen, en van alle schepselen af te trekken. Dat ook onze oude mensch met alle zijne begeerten van dag tot dag meer en meer gekruisigd worde, en dat wij ons U opofferen tot een levend dankoffer, ter eere van uwen heiligen naam, en tot stichting van onzen naaste.

Wil ') ook genadiglijk bekeeren allen die nog van uwe waarheid afdwalen, opdat wij U altezamen eendrachtiglijk dienen in heiligheid en gerechtigheid alle de dagen onzes levens.

Dit begeeren wij van U door onzen Heere Jezus Christus, die ons heeft geleerd en bevolen alzoo te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijl,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk lcome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een kort formulier des gebeds na de Predikatie 2).

Heere, almachtige God, laat uw heilige

1) Deze alinea van den officieelen tekst, die in de 16e eeuw daarin nog niet voorkwam, is dientengevolge in de sedert ruim 2'/i eeuw gangbare redactie weggelaten.

2) In de sedert ruim 2'/, eeuw gangbare redactie is dit gebed gemaakt tot „een kort gebed na de Predikatie in de week". Zeker ten onrechte; en ook niet volgens den tekst der 16e eeuw, waarmede de officieele geheel overeenstemt.

naam om onzer zonden wille niet gelasterd worden; want wij hebben op menigerlei wijze tegen U gezondigd, doordat wij uw heilig Woord niet gehoorzaam zijn, zooals het betaamt, en met onwetendheid, ondankbaarheid, en murmureeren uwen toorn dagelijks tegen ons verwekken; waarom Gij ons ook te recht straft. Maar, o Heere, wees gedachtig uwer groote barmhartigheid, en ontferm u onzer. Geef ons kennis en leedwezen onzer zonden, en betering onzes levens. Sterk de Dienaars uwer Kerke, opdat zij getrouwelijk en standvastiglijk uw heilig Woord mogen verkondigen; en de Overheid uws volks, opdat zij het wereldlijke zwaard met gerechtigheid en billijkheid mogen voeren. Inzonderheid1) bidden wij U voorN. Bewaar ons ook tegen alle valschheid en ontrouw, verstoor alle booze en listige raadslagen, die tegen uw Woord en Kerke bedacht worden. O Heere, onttrek ons niet uwen Geest en uw Woord, maar geef ons vermeerdering des geloofs, en in alle kruis en tegenspoed, lijdzaamheid en volstandigheid. Kom uwe Kerke te hulpe, verlos haar van allen overlast, bespotting en tirannie. Sterk ook alle zwakke en bedroefde harten. En zend ons uwen vrede door Jezus Christus, onzen Heere, die ons deze zekere belofte gegeven heeft, zeggende: Voorwaar, voorwaar ik zeg u, al wat gij den Vader zult bidden in mijnen naam, dat zal Hij u geven; en heeft ons bevolen alzoo te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want uiv is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid Amen.

Een gebed vóór de leer van den Catechismus *).

O hemelsche Vader, uw Woord is volkomen en bekeert de ziele, een waarach-

1) De bijzondere voorbede, die de officieeie tekst in deze vijf woorden aangeeft, en die in den tekst der 16e eeuw nog niet voorkwam, is dientengevolge in de sedert ruim 2l/2 eeuw gangbare redactie weggelaten.

2) In dit gebed is de gangbare redactie sedert ruim 2'/2 eeuw, doordat de tekst der 16e eeuw werd nagedrukt, op een paar plaatsen een weinig anders en korter dan de officieeie redactie: maar zonder dat het verschil eenige beteekenis heeft.

Sluiten