Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want uw is het koninkrijk, en de kracht,1 en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Alzoo vermaant ons onze Heere Jezus Christus, Luc. XXI: 34, 35:

Wacht uzelven, dat uwe harten niet te eeniger tijd bezwaard worden met brasserij, en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.

Want gelijk een strik zal hij komen over alle degenen, die op den ganschen aardbodem gezeten zijn.

Gebed na bet eten.

Alzoo spreekt de Heere in het vijfde Boek van Mozes, Deut. VIII: 10, 11:

Als gij dan zult gegeten hebben, en verzadigd zijn, zoo zult gij den HEERE uwen God loven over dat goede land, dat Hij u zal hebben gegeven

Wacht u, dat gij den HEERE uwen God niet vergeet; dat gij niet zoudt houden zijne geboden, en zijne rechten, en zijne inzettingen, die ik u heden gebiede.

Heere God, hemelsche Vader, wij danken U voor alle uwe weldaden, die wij zonder ophouden van uwe milde hand ontvangen; dat het uw Goddelijke wil is ons te onderhouden in dit tijdelijke leven, en ons te verzorgen met al onze nooddruft; maar inzonderheid, dat Gij ons wedergeboren hebt tot de hoop van een beter leven, hetwelk Gij ons geopenbaard hebt door uw heilig Evangelie. Wij bidden U, barmhartige God en Vader, dat Gij niet toelaat, dat onze harten hier in deze aaidsche en vergankelijke dingen zouden geworteld zijn; maar dat wij altijd mogen opwaarts zien ten hemel, verwachtende onzen Zaligmaker Jezus Christus, totdat Hij op de 'wolken verschijnen zal tot onze verlossing.

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

[Ps. CVI: 1.]

Looft') den HEERE, want Hij is goed,

1) Deze bijvoeging, die in de officieele redactie, zon-

want zijne goedertierenheid is in der eeuwigheid. Amen.

Gebed voor kranke en aangevochtene menscben.

sw

Nadat 1) men den kranke vermaand heeft, van wien de krankheden en allerhande ellendigheden komen, namelijk van God; en dat hare eerste oorzaak is de zonde, die door Christus wederom weggenomen wordt voor degenen die in Hem gelooven, en dat hem daarom alles ten beste moet dienen, zoo moet men ook voor hem bidden, naar de leering van Jacobus.

Eeuwige, barmhartige God en Vader, die de eeuwige zaligheid zijt der levenden, en het eeuwig leven der stervenden; naardien Gij dood en leven alleen in uwe hand hebt, en zonder ophouden alzoo voor ons zorgt, dat noch gezondheid, noch krankheid, noch eenig goed of kwaad, ons kan overkomen, ja geen haar van ons hoofd vallen, zonder uwen wil, en dat Gij ook voor uwe geloovigen alle dingen ten hunnen beste keert; wij bidden U, verleen ons de genade uws Heiligen Geestes, dat Hij ons leere onze ellendigheid recht te erkennen, en geduldig uwe kastijdingen te verdragen, die wij tienduizendmaal grooter verdiend hebben. Wij weten, dat zij ons niet zijn teekenen van uwen toorn, maar van uwe vaderlijke liefde jegens ons, opdat wij met de wereld niet veroordeeld worden. Vermeerder, o Heere, ons geloof, door uwen H. Geest, opdat wij Christus hoe langer hoe meer ingelijfd worden, als lidmaten hun geestelijk Hoofd, wien Gij ons in lijden en heerlijkheid gelijkmaken wilt. Verlicht het kruis, naar hetgeen onze zwakheid verdragen kan. Wij onderwerpen ons ganschelijk aan uwen wil, hetzij dat Gij onze zielen langer in dezen tabernakel wilt laten, of tot U in het eeuwige leven nemen; overmits wij Christus' eigen zijn, en daarom niet kunnen vergaan. Wij willen gaarne dit zwakke vleesch verlaten in hope der zalige opstanding, waar ons datzelve veel heerlijker zal wedergegeven worden. Geef ons te gevoelen den zaligen troost van de vergeving der zonden, en van de rechtvaardigmaking van Christus, opdat wij met dat schild alle satans aanvechtingen overwinnen. Laat zijn onschuldig bloed de vlek en onreinigheid onzer zonden uitwisschen, en zijne gerechtigheid

der opgave van de Schriftplaats, gevonden wordt, kwam in de redactie der 16e eeuw nog niet voor, en is dientengevolge sedert ruim 21/, eeuw in bijna alle uitgaven weggelaten

1) De Liturgische aanwijzing van deze alinea, welke de officieele tekst uit de redactie der 16e eeuw behouden heeft, is sedert ruim 2lJt eeuw in bijna alle uitgaven weggelaten.

Sluiten